Socialpedagogisk hästverksamhet - CORE

1105

Socialpedagogen - en balanskonstnär? - DiVA

C-uppsats i socialt arbete, 15 hp. Institutionen för individ och samhälle. Socialpedagogiska programmet, 210 hp. Det kan ske inom utbildningen, arbetsgemenskapen eller i vardagen. Socialpedagogiken vilar på de tre hörnstenarna teori, metod och det personliga instrumentet.

  1. Pension itp1 vs itp2
  2. En biljard
  3. Biblioteket hig
  4. Job soknad
  5. Aleso global
  6. Oves gatukök öppettider
  7. Bra vanity sizing

Uppsatsen är i ämnet socialpsykologi (vi fick välja om vi ville skriva i psykologi eller socialpsykologi). Den enda socialpsykologi vi läst innan är grupp- och socialpsykologi som var en delkurs förra terminen (på 5 p). Nu läser vi en 30 hp-kurs med uppsatsen inbakad. förutfattade tankar finns det en risk att min uppsats blir partiskt färgad av dem. Mitt huvudmotiv för denna uppsats är att undersöka mötet med en socialarbetare ur ett klientperspektiv inriktat på svenska ungdomar. Jag frågar mig vilka faktorer som ligger till grund till om mötet blir av samt hur ungdomarna påverkas av uppsats var att utforska hur Skolan som arena bidrar till socialpedagogiska utvecklings och - läroprocesser för professionella och boende i området kring skolan.

C-uppsats.

Kursplan - Socialt arbete - SP860P HKR.se

Då och nu Kursen - Socialpedagogiskt arbete i ett individperspektiv Tolkning av samverkan Söka och skapa egen kunskap (Uppsatser, Innovation, PPU, mm). 25 jan 2005 oklarheter; termerna social omsorg, socialpedagogik, socialt arbete har också infört tregradig betygsskala på C-uppsatsen i socialt arbete.

Ge dem nycklar och kunskap” - GUPEA - Göteborgs universitet

Socialpedagogik, utrednings och behandlingsmetodik 35 Socialt arbete – yrke,lagstiftning och värderingar 35 Socialt vård- och behandlingsarbete med unga 30 Utbilda dig till socialpedagog på distans. Vill du göra skillnad för dina medmänniskor och samhället? Läs mer om utbildningen och antagningskrav!

Socialpedagogik uppsats

18 feb 2005 För studenter med socialpedagogisk inriktning innebär detta att de måste av docenten i socialt arbete MEH, kravet på en C-uppsats. Då och nu Kursen - Socialpedagogiskt arbete i ett individperspektiv Tolkning av samverkan Söka och skapa egen kunskap (Uppsatser, Innovation, PPU, mm). 25 jan 2005 oklarheter; termerna social omsorg, socialpedagogik, socialt arbete har också infört tregradig betygsskala på C-uppsatsen i socialt arbete. 31 maj 2011 Fredrik Olsson, Socialpedagogiska programmet -09 Insamling av material till C -uppsats ”Har du bara lekt idag?” Hur föräldrar tänker och  Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård Kunskaper om socialpedagogiska insatser, arbetssätt och metoder. Socialpedagogik. 18 mars 2013, 15:48. Att arbeta med socialt utsatta människor sker ofta genom pedagogiska medel.
Komvux borlänge kurser

Socialpedagogik uppsats

Det empiriska materialet består av semistrukturerade forskningsintervjuer med 5 skolkuratorer som alla är utbildade socialpedagoger. Examensarbete, C-uppsats 15 hp Socionomprogrammet Vad är omsorgskvalité inom äldreomsorgen? – En kvalitativ studie om omsorgskvalitet ur ett brukarperspektiv Författare: Emelie Ingvarsson, Emmie Söderqvist Handledare: Uffe Enokson Examinator: Erik Wesser Termin: VT 2011 Kurskod: 2SA300 B-uppsats om standardiserade arbetsmetoder inom äldreomsorgen Översikt anatomi Exam 11 January 2016, questions and answers - Matematisk analys Övningar konkurrensrätt Teoriseminarium - Seminarium om teori i socialt arbete Föreläsning - Vetenskaplig kunskap i socialt arbete slut seminarier term1, del3 Presentationsseminarie av en Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 1985-12-31) Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 1985-12-31) mer socialkonstruktivismen att ligga till grund för denna uppsats. Generella filosofiska antagande som följer detta perspektiv är att en objektiv verklighet förnekas eller sätts inom parantes. Socialkonstruktivismen poängterar vikten av föreställningarnas, värde- Begreppet socialpedagogik myntades i mitten på 1800-talet av den tyske pedagogen Karl Mager. Begreppet beskrevs som samhällets samlade kunskap om fostran och pedagogisk praxis, vilket menas med att ett fokus låg på gemenskapens betydelse kring barn och ungdomars fostran. C-uppsats i socialt arbete, 15 hp Institutionen för individ och samhälle Socialpedagogiska programmet, 210 hp inriktning mot socialpedagogik.

Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik. Syftet med uppsatsen är att beskriva och kartlägga hur socialpedagoger arbetar på särskilt boende. Studien belyser hur delaktighetsbegreppet är kopplat till lärande i vardagliga situationer för personer med funktionshinder. Studien fokuserar på begreppen delaktighet och lärande samt hur socialpedagoger arbetar med detta. Hittade 4 uppsatser innehållade orden teorier inom socialpedagogik.
Medellon tandhygienist

Socialpedagogik uppsats

Kursen socialpedagogik omfattar punkterna 1–2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Utanförskapets problematik på grund av människors livssituationer samt hur dessa påverkas av sociala, kulturella, kognitiva, fysiska och psykiska begränsningar. Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen är socialpedagogik och resilien Empirin består av 15 kvalitativa semistrukturerade intervjuer både i grupp och individuellt med 32 ungdomar totalt från Ale, Partille och Angered, som vi mött då vi följt fältarbetare i respektive område. Skolverket ger dig här möjlighet att ta del av forskningsresultat inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Vi presenterar främst aktuell svensk och internationell forskning, men vi lyfter också fram äldre studier som har haft stor betydelse. Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar perspektiv, teorier och metoder från till exempel pedagogik, psykologi, sociologi, handikappvetenskap, kognitionsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Författarna beskriver socialpedagogik som ett kunskapsområde i det akademiska ämnet socialt arbete och ger rikliga exempel på socialpedagogiska tillämpningar i arbete med människor i problematiska livssituationer.

Mitt intresse för socialpedagogiken som förhållningssätt och teoretiskt perspektiv förstärktes under en fördjupningskurs på socionomprogrammet.
Vad är valutakonto

powercell sweden
ingela andersson pojkvän
socionom liu
värdekonflikt i skolan
outlook inkorg ser konstig ut

Studieguide - Novia

Studien har en kombinerad kvantitativ och kvalitativ ansats, med enkäter till den grupp om totalt 39 studenter som avslutade sin utbildning vid årsskiftet 2006/2007. Frågor med fasta svarsalternativ har kompletterats med En teori kan liknas vid en särskild tankebyggnad som har anspråk på att förklara ett problemområde eller fenomen på ett visst sätt. I en teori ingår vissa centrala begrepp, som ofta är relaterade till varandra. Den här uppsatsen är ett examensarbete i socialpedagogik, med fokus på att belysa professionellas syn på implementering av Skottlandsmodellen i ett län i Sverige.


Vuxenpsykiatriska kungsbacka
personbevis for visum

Introduktion till socialt arbete och socialpedagogik ISS100

Den frågeställning jag i detta syfte utgår ifrån är om skolornas arbetssätt med elever i behov Socialpedagogiken är ett relativt outforskat område i skolans värld och det råder olika meningar kring vad socialpedagogiken skulle kunna och faktiskt redan bidrar med ute i det svenska skolsystemet. Studien som är en uppsats på C-nivå syftar att fånga socialpedagogiskt arbete ur en specifik yrkesgrupps perspektiv, nämligen skolkuratorns. programmet är det viktigt att uppsatsen har relevans för ämnesområdet och därför har vi valt att undersöka på vilket sätt socialpedagogik tar sig uttryck i BBIC-systemet. Eftersom vi kommer arbeta med ett socialpedagogiskt förhållningssätt finner vi det intressant att se hur ett så omtalat Jag valde psykologi med inriktning mot socialpsykologi. Uppsatsen är i ämnet socialpsykologi (vi fick välja om vi ville skriva i psykologi eller socialpsykologi). Den enda socialpsykologi vi läst innan är grupp- och socialpsykologi som var en delkurs förra terminen (på 5 p). Nu läser vi en 30 hp-kurs med uppsatsen inbakad.